Privaatsuspoliitika

I. Üldsätted

1. BuyEU.ee veebilehe haldaja tagab, et interneti veebilehel BuyEU.ee avaldatud isikuandmeid ei kasutata mitte kunagi sobimatul eesmärgil.

2. Kliendi isikuandmete kogumise, korraldamise ja hoidmise eeskirjad on kindlaks määratud selle privaatsuspoliitikaga, Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusega ja muude õigusaktidega. 

3. BuyEU.ee juhindub isikuandmete korraldamisel järgmistest põhimõtetest: 

3.1. Isikuandmeid kogutakse määratletud ja seaduslikel eesmärkidel; 

3.2. Isikuandmeid hallatakse automaatselt. 

3.3. Isikuandmeid hallatakse täpselt ja ausalt. 

3.4. Isikuandmeid hallatakse seaduslikult, s.o ainult neil juhtudel, kui: 

3.4.1. andmete subjekt annab selleks oma nõusoleku; 

3.4.2. sõlmitakse või täidetakse leping, mille üheks pooleks on andmete subjekt; 

3.4.3. BuyEU.ee on kohustatud haldama isikuandmeid kooskõlas seadustega; 

3.4.4. isikuandmeid tuleb hallata õigustatud huvides, mida püüab saavutada BuyEU.ee või kolmas isik, kellele isikuandmed edastatakse, ja kui andmete subjekti huvid ei ole tähtsamad. 

3.5. Isikuandmeid uuendatakse pidevalt. 

3.6. Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad andmekorralduse eesmärgid. 

3.7. Isikuandmeid haldavad ainult need töötajad, kellele on selline õigus antud. 

3.8. Kogu isikuandmete haldamisega seotud teave on konfidentsiaalne. 

3.9. Isikuandmete haldamisest teavitatakse sätestatud korras Eesti Vabariigi Andmekaitse inspektsiooni.

4. Teenuseid kasutada on lubatud: 

4.1. kõigil teovõimelistel üle 18 aasta vanustel füüsilistel isikutel; 

4.2. alaealistel, 15-18-aastastel isikutel ainult vanemate, kasuvanemate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud neil juhtudel, kui nad käsutavad iseseisvalt oma töötasu või stipendiumit; 

4.3. juriidilistel isikutel; 

4.4. kõikide ülalpool loetletud isikute volitatud isikutel.

II. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja hoidmine

5. BuyEU.ee austab iga kliendi õigust privaatsusele. Kliendi isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muu registreerimisvormile märgitud teave) kogutakse ja hallatakse automaatselt: 

5.1. kliendi kaubatellimuste töötlemiseks;

5.2. finantsdokumentide vormistamiseks;

5.3. kauba toomise või kättetoimetamisega seotud probleemide lahendamiseks; 

5.4. muude lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

6. Registreerimise ja tellimuse esitamise ajal on klient kohustatud esitama põhjalikud ja õiged isikuandmed. 

7. Kliendi isikuandmete haldamise ja hoidmisega täitab BuyEU.ee oma korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise ja avaldamise eest, samuti igasuguse muu ebaseadusliku haldamise eest. Isikuandmeid säilitatakse 2 aastat pärast ostja viimast ostu. 

7.1. BuyEU.ee kohustub tagama, et andmete liikumisel kliendi arvutist serverisse ei saa kolmandad isikud neid näha ega muuta.

7.2. BuyEU.ee salvestab internetikaubanduse teenuste osutamisel informatsiooni kliendi lõppseadmesse (kasutab küpsiseid), millega tagab kliendile võimaluse saada soovitud teenuseid. BuyEU.ee tagab, et kolmandatel isikutel puudub sellele teabele juurdepääs. 

8. BuyEU.ee võib statistilistel eesmärkidel kasutada kliendi isikuga otseselt mitte seotud andmeid, s.o andmeid soetatud kauba kohta. Taolisi statistilisi andmeid kogutakse ja korraldatakse nii, et nende kaudu ei avalikustata kliendi isikusamasust või muid isikuandmeid, mille järgi oleks võimalik isikusamasus kindlaks teha.

9. Kohtualluvus: Eesti

III. Isikuandmete kasutamine ja avaldamine kolmandatele pooltele

10. BuyEU.ee jätab enesele õiguse edastada informatsiooni kolmandatele pooltele: 

10.1. UAB „Venipak LT“ S. Žukausko t. 49, Vilniuse linn, Vilniuse linnavalitsus, LT-09131  Ettevõtte kood 300906055, UAB “EVP International” (www.paysera.lt) aadressil: Mėnulio t. 7, LT -04326 Vilnius Ettevõtte kood 300060819.

10.2. Buyeu platvormil töödeldakse makseid Maksekeskus AS-i hallatava makecommerce.lt platvormi abil (Niine 11, Tallinn 10414, Eesti, reg.nr .: 12268475), seetõttu edastatakse teie maksete teostamiseks ja kinnitamiseks vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-le

10.3. ainult Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.

IV. Isikuandmete muutmine või uuendamine

11. Kliendil endal on õigus muuta ja/või uuendada registreerimisvormil esitatud teavet ning samuti kasutada Privaatsuspoliitika punktis 13 kirjeldatud õiguseid.

12. Kliendil on õigus saada teavet oma andmete töötlemise kohta, õigus piirata andmete töötlemist ja õigus nõuda andmete kustutamist, pöördudes ettevõtte poole e-posti teel info@buyeu.ee

V. Informatsiooni või pretensioonide edastamine

13. Kui klient soovib saada teavet oma andmete kohta, mida haldab BuyEU.ee, siis on ta kohustatud esitama BuyEU.ee-le isikusamasust kinnitava dokumendi või õigusaktidega sätestatud korras elektrooniliste vahenditega, millega saab isikut nõuetekohaselt identifitseerida, kinnitama oma isikut. BuyEU.ee peab kontrollima andmeid ja vastama kohe, kas ja kuidas temaga seotud isikuandmeid hallatakse, edastades andmed kliendile pitseeritud ümbrikus, mis antakse kliendile tema isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kui klient esitab ettevõttele BuyEU.ee avalduse mitte otse, vaid saadab postiga, kulleriga või muul viisil, siis on BuyEU.ee kohustatud vastama 30 tööpäeva jooksul, kas temaga seotud isikuandmeid hallatakse.

14. BuyEU.ee annab kliendile tasuta teavet tema andmete haldamise kohta.

15. Kui klient on tutvunud oma isikuandmetega ja kindlaks teinud, et tema andmed ei ole õiged, põhjalikud ja täpsed, siis on tal õigus nõuda, et sellised isikuandmed parandatakse ja (või) peatatakse nende haldamine, välja arvatud säilitamine. Kui klient on tutvunud oma isikuandmetega ja kindlaks teinud, et tema andmeid korraldatakse ebaseaduslikult või ebaausalt, siis on tal õigus nõuda, et sellised andmed hävitataks või peatada nende haldamine, välja arvatud säilitamine. 

VI. Muudatustest teavitamine

16. Ettevõttel BuyEU.ee on õigus muuta Privaatsuspoliitikat osaliselt või täies mahus, teavitades sellest kodulehel ning nimetatud e-posti aadressil. 

17. Privaatsuspoliitika täiendamised ja muutmised jõustuvad nende väljakuulutamise päeval, s.o sel päeval, kui need avaldatakse kodulehe süsteemis. 

18. Kui pärast Privaatsuspoliitika täiendamist või muutmist kasutab klient edasi BuyEU.ee teenuseid, siis loetakse, et klient on Privaatsuspoliitika uue redaktsiooniga nõus.